nashirah: ([other] sex with the moment)
[personal profile] nashirah
Postanowiłam podzielić się z Wami króciutkim tłumaczeniem sceny z książki, na której podstawie powstała drama Sungkyunkwan Scandal (rekomendację możecie poczytać tutaj, zapraszam!!!).
Króciutkie bo, jak możecie się domyślić, tłumaczyłam z koreańskiego, a po roku nauki nie jest to zadanie najłatwiejsze. XD


WPROWADZENIE W SCENĘ:
Jaeshin jest ranny, i to w tylną część ciała. Yongha, jego najlepszy przyjaciel od lat wielu, jest przy nim w tym trudnym momencie :').
Jest tam również Sunjoon (współlokator Jaeshina).


Z tego powodu Yongha jeszcze raz spojrzał w oczy Jaeshina, kręcąc głową. Jaeshin krzyknął nagle:

"Zamknij się i zacznij mnie opatrywać!"

On też był yangbanem i czuł wstyd, pokazując się nago. Yongha, zamoczywszy najpierw czystą szmatkę w wodzie, zażartował, przemywając nią ranę:

"No i jak? Jak się czujesz, kiedy moja ręka pieści twoje twarde pośladki? Pokażę ci dziś swoje umiejętności, które zdobyłem przez niewiasty. Sprawię, że poczujesz się ekstatycznie."

Jaeshin zadrżał na całym ciele. W tym momencie uniósł górną połowę ciała i sięgnął, ściskając palcami dolną i górną wargę Yonghy.

"Umrę zanim poczuję jakąkolwiek ekstazę! Dlaczego, jak tylko otworzysz usta, płyną z nich same nieprzyzwoitości?"

"Yb... yyyyyyb..."

Uścisk palców był tak mocny, że łzy pojawiły się w oczach Yonghy. Obserwujący ich Sunjoon był cicho, ale pomyślał, że nie ma między nimi zbyt wielkiej różnicy.

"Student Yeorim i student Geol Oh bardzo się lubią."

Jaeshin zachichotał i puścił usta Yonghy.
/Tak, świetnie się bawiłam, tłumacząc. ;D
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:38 am
Powered by Dreamwidth Studios