nashirah: ([kpop] taemin to the left)
[personal profile] nashirah
Wczoraj prawie odwołałam wizytę u lekarza (przychodnię, jak już chyba wspominałam, mam pod pokojem XD). Ale przychodnia była zamknięta, no więc poszłam.
Okazało się, że jeszcze muszę brać leki, więc chyba dobrze się stało. :)

Aaaa, najważniejsze - 13 września wracam do Polski i chcę się szybko z Wami spotkac. XD

Jako, że dawno nie spamowałam fotkami, pospamuję.Znowu byłam w centrum i przymierzyłam buty za 25 funtów i JA JE CHCĘ. Szkoda, że nie mam kasy. :/

chcęęęęęęęę

Odkryłam też sklep, przez który prawie wybuchnęłam śmiechem, niestety to inside-joke, którzy zrozumieją nieliczni. 8D


I trochę fot z centrum, Buchanan Street.

Wczoraj wybraliśmy się za to do Paisley, gdzie robiłam za tłumacza K. w jakimś urzędzie. Rozbawiło mnie pytanie urzedniczki, która stwierdziła, że świetnie sobie radzę ustnie z angielskim, ale czy umiem czytać/pisać? Bo muszę przeczytać K. kilka pytań... ;))) Ale fakt faktem, tu są osoby niepiśmienne.

Widoczki z Paisley.

Mijaliśmy też rzeczkę z miniwodospadami, ale nie zdążyłam wyciągnąć komórki. :(


Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na koniec, widok z okna. :)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:31 am
Powered by Dreamwidth Studios