nashirah: ([kpop] taehun)
[personal profile] nashirah
DO WANT DO WANT DO WANT


Na razie kosztują 30 funtów (wersja z pełnymi czubkami, bo te nie wchodzą w grę), poczekam na przecenę... *___*

Dziś:
- złożyłam podanie o National Insurance Number
- założyłam konto w banku (pani, która mi zakładała konto, jest moją bankową bff, opowiadała mi historię swojego kota i jak rozmawia z komputerami, żeby szybciej chodziły, SRSLY)
- jechałam tunelem rodem z filmów, bo zgubiliśmy się na autostradzie (win)
- chyba dostane robotę w ulotkach, tak dodatkowo :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nashirah: (Default)
nashirah

April 2011

S M T W T F S
     12
3456 789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:35 am
Powered by Dreamwidth Studios